Ook aan de Middenbaan zullen de horecatijden verruimd worden (Foto JvdS)
Ook aan de Middenbaan zullen de horecatijden verruimd worden (Foto JvdS) (Foto: )

Een uurtje langer een terrasje pikken

Janos van der Spoel

Pilot van verruiming met een uur

BARENDRECHT - De gemeente Barendrecht is voornemens om de terrastijden voor horecagelegenheden op het Doormanplein, Middenbaan en Smitshoek structureel te verruimen met een uur. Voor het horecagebied rondom het Havenhoofd betreft het een pilot voor de verruiming met een uur in de periode 26 april tot en met 31 oktober 2019.

Het college consulteerde afgelopen week de commissie samenleving. Voorafgaand aan het huidige voornemen werd er in Barendrecht Centrum en Smitshoek afgelopen zomer een pilot gehouden met de verruiming van de terrastijden. Horecagelegenheden mochten desgewenst zes dagen per week geopend blijven tot middernacht. Portefeuillehouder en burgemeester Jan van Belzen, 'in het horecaoverleg gaven alle partijen aan de pilot als geslaagd te hebben ervaren. Terwijl er niet meer overlast is ervaren, lijkt er uit de registratie van meldingen naar voren te komen dat er wel sprake is geweest van een gestegen aantal overlastmeldingen en overtredingen.' Een vergelijking met meldingen uit 2017 bleek door een onvolledige registratie in dat jaar niet goed mogelijk met 2018. De gemeentelijke gegevens over 2017 zijn zeer beperkt. De huidige horeca-inspecteurs zijn pas in de loop van dat jaar gestart met registratie. 'Deze was specifiek gericht op incidenten aan het Havenhoofd omdat vooral op deze locatie klachten zouden zijn.

Door de politie is aangegeven dat het aantal incidenten als de ernst ervan aan het Havenhoofd beduidend minder is dan Middenbaan, Doormanplein en Smitshoek.' Barendrecht acht aanpassing van het horecabeleid wenselijk gezien de vraag vanuit de sector en de ontwikkelingen in de omliggende gemeenten.

De gemeente gaf een overzicht van incidentenregistraties Horeca Doormanplein, Middenbaan en Smitshoek weer. Zo blijken in 2017 en 2018 de meeste meldingen te gaan over geluidsoverlast. 'Tien in 2017 en zevenentwintig in 2018. Het gaat dan om onder meer geluidsoverlast door bezoekers (vier in 2017 en acht meldingen in 2018), geluidsoverlast door muziek (vijf in 2017 en veertien in 2018). Voor wat betreft overtredingen ging het in 2017 om drie noteringen en 2018 om veertien. Het aantal geweldsincidenten betrof in 2017 een drietal en 2018 een vijftal registraties.'

De fractie van de SGP/ChristenUnie wilde weten voor hoeveel dagen per week de pilot verruiming terrastijden bij het Havenhoofd wordt toegepast en hoe zich dit verhoudt tot het onderzochte draagvlak? In zijn antwoord laat burgemeester Van Belzen weten dat uit het onderzoeksrapport naar de geluidsbeleving horecagebied Havenhoofd blijkt dat negentig tot vijfennegentig procent van de bewonersdoelgroep voor uitbreiding van de terrastijden is op vrijdag en zaterdag is in de maanden mei tot en met september. 'Uitbreiding met de donderdagavond acht ruim de helft een optie', aldus Van Belzen.

Meer berichten